Youth for Our Planet | News

Planet on Fire: Greece

By Sotiris Mageirias
Ο Αμαζόνιος φλέγεται. Και παρόλο που αυτό το μοναδικό σε βιοποικιλότητα δάσος βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από εμάς, η Ελλάδα δε στερείται παρόμοιων καταστροφών από το - όχι και τόσο μακρινό - ιστορικό της.
Μια βασική όμως παράμετρος μας διαφοροποιεί από την περιοχή του Αμαζονίου: σε αντίθεση με το τροπικό του κλίμα και τις έντονες βροχοπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, το μεσογειακό κλίμα της Ελλάδας ανεβάζει κάθετα την επικινδυνότητα πυρκαγιάς στα δάση της.  Σε αυτό το σημείο, φυσικά, καθοριστικό παράγονται παίζει η επίδραση της αλλαγής του κλίματος του πλανήτη μας, καθώς, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κάθε δεκαετία που περνάει οι πολύ ζεστές ημέρες όλο και αυξάνονται, ενώ στον αντίποδα, οι πολύ κρύες νύχτες όλο και μειώνονται. Αυτό αναπόφευκτα οδηγεί σε μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας και επομένως μεγαλύτερες περιόδους όπου τα δάση είναι πιο επιρρεπή στην καύση.
Φέτος, για ακόμη μια φορά, οι πυρκαγιές άφησαν πίσω τους μια ανείπωτη οικολογική καταστροφή. Στη διάρκεια του Αυγούστου η πυρκαγιά στην Εύβοια έκαψε έκταση ίση με περίπου 22.000 στρέμματα, με το μεγαλύτερο μέρος της να αποτελείται από δάσος. Η καμένη περιοχή είναι ακριβώς δίπλα από δάσος που αποτελεί προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000. Ευτυχώς η ηρωική προσπάθεια των πυροσβεστών - μαζί με τη συνδρομή των ανέμων - οδήγησαν στον περιορισμό και εν τέλει την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Κάποιος ίσως επιχειρήσει σε αυτό το σημείο να πει ότι οι πυρκαγιές στα Ελληνικά δάση είναι ένα φυσικό κομμάτι της εξέλιξής τους και την αναζωογόνησής τους και κάτι θεμιτό για το περιβάλλον της περιοχής. Όμως, όταν η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών προέρχεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, είτε από αμέλεια, είτε από δόλο, μάλλον η "φυσικότητα" αυτής της διαδικασίας μειώνεται. Αν, μάλιστα υπολογίσουμε και την κλιματική αλλαγή στο όλο φαινόμενο των πυρκαγιών, τότε οποιαδήποτε "φυσικότητα" χάνεται.
Η επιδείνωση των πυρκαγιών λόγω κλιματικής αλλαγής είναι μια παράμετρος που δεν πρέπει να αμεληθεί καθόλου. Αποτελεί μια επίπτωση του θερμαινόμενου πλανήτη μας στην περιοχή της Μεσογείου - και φυσικά της Ελλάδας - η οποία απειλεί τα δάση (τους πνεύμονες οξυγόνου μας), τη βιοποικιλότητα της περιοχής και την ποιότητα του εδάφους.
Για την αποφυγή στο μέλλον καταστροφικών πυρκαγιών θα πρέπει να υπάρξει σε πανελλαδική κλίμακα ορθή ενημέρωση των πολιτών για την επικινδυνότητα του φαινομένου (δεδομένου ότι οι περισσότερες πυρκαγιές προκαλούνται από τον άνθρωπο). Επίσης, απαιτείται μεγαλύτερη οργάνωση από τις δυνάμεις καταστολής και πιθανώς μεγαλύτερη χρηματοδότηση σε αυτές για να επιτελούν αποτελεσματικά το έργο τους. Ακόμη, πολύ σημαντικό, είναι απαραίτητο να μπει ένα τέλος στις κατά καιρούς νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων.
Ως συνειδητοποιημένοι νέοι, πρέπει άμεσα να επιδιώξουμε τη στροφή της χώρας μας προς μια κατεύθυνση που σέβεται το περιβάλλον και λαμβάνει υπόψιν της το παγκόσμιο γίγνεσθαι: η κλιματική αλλαγή είναι μια υπαρκτή απειλή για την ανθρωπότητα που απαιτεί δράση από όλα τα κράτη του πλανήτη. Με τις υπάρχουσες πρακτικές, η ανθρωπότητα δε θα καταφέρει να κρατήσει την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από 1.5 βαθμούς Κελσίου μέχρι το τέλος του αιώνα και αυτό θα έχει επιπτώσεις, όχι μόνο στα δάση μας, αλλά και στην ικανότητα του πλανήτη να διατηρεί τη ζωή, όπως τη ξέρουμε σήμερα.  
- The Amazon is on fire. And although this forest, unique in its biodiversity, is thousands of miles away from us, my country, Greece, is not lacking in similar environmental destruction in its own recent history.
But one basic parameter differentiates us from the Amazon region: contrary to its tropical climate and heavy rainfall throughout the year, the Mediterranean climate of Greece raises the risk of wildfires in its forests vertically. At this point, of course, the impact of climate change to our planet is playing a decisive role as, according to a recent survey by the National Observatory of Athens, every decade that passes very hot days are increasing, while on the other hand, very cold days are decreasing. This inevitably leads to longer periods of drought and therefore longer periods when the forests are more prone to burning.
This year, once again, the wildfires left an untold ecological disaster behind them. During August the wildfire in Evia (central Greece) burned an area of about 22,000 acres, with most of it consisting of forest. The burned area is right next to a forest that is a protected area under the Natura 2000 network. Thankfully, the heroic effort of the firefighters – along with the help of the winds – led to the fire being brought under control and ultimately extinguished.
One might try to say at this point that wildfires in Greek forests are a natural part of their evolution and rejuvenation and something legitimate for the environment of the area. But when the vast majority of wildfires comes from human activity, either by negligence or by malignence, the “naturalness” of this process diminishes. If we also take into account climate change, then any “naturalness” is lost.
The exacerbation of wildfires due to climate change is something that should not be neglected at all. It is part of the consequences that our warming planet generates in the Mediterranean region – and of course Greece – which threatens forests (the lungs of our planet), the biodiversity of the region and the quality of the soil.
In order to avoid future catastrophic wildfires, there should be a national policy to properly inform citizens of the dangers of the phenomenon (given that most wildfires are human-made). Better organized fire fighting forces are also required, along with extra funding for them in order to be effective.
As conscious young people we must immediately push our government to make the right shift, protect the environment and take into consideration a global fact: climate change is a real threat to humanity that requires action by all states on the planet. With existing practices mankind will not be able to keep global warming below 1.5 degrees Celsius and this will affect not only our forests but also our planet’s ability to sustain life as we know it today.